Aandprogramme – isiXhosa, Engels (laat)

DAE

OMROEPERS

SEGMENTE

22:00-00:00 MDWDVSS UQALO OLUTSHA
22:00-00:00 MDWDVSS IINDABA ZOBUKUMKANI
22:00-00:00 MDWDVSS INJONGO KABAWO NGEKHAYA
22:30-00:00 MDWDVSS INDYEBO NGOKUKA THIXO
22:30-00:00 MDWDVSS MUSIC CONNECTS
22:00-00:00 MDWDVSS SIYAGIDA TEN2TWELVE
22:30-00:00 MDWDVSS IMVUSELELO EQULENI NOKRESTU